Font việt hóa MJ Whitney

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Dòng Whitney bao gồm sáu trọng lượng từ Nhẹ đến Đen, mỗi trọng lượng được cung cấp ở dạng viết hoa nhỏ kiểu chữ hoa, chữ nghiêng và cả chữ hoa la mã và chữ nghiêng. Whitney duy trì các khoảng nhất quán về mặt hình ảnh giữa các trọng lượng của nó, để đảm bảo rằng mọi phong cách đều có đối trọng nặng hơn mang lại mức độ nhấn mạnh như nhau.

Bình luận