Hướng dẫn nâng cấp gói thành viên VIP

Với các bạn đã đăng ký gói thành viên 1 tháng hoặc 6 tháng có thể nâng cấp gói thành viên bằng cách sau


Gói 1 tháng nâng cấp lên 6 tháng

Bước 1: Truy cập link Gói thành viên

Bước 2: Chọn gói 6 tháng để Đăng ký lại mới gói 6 tháng và hoàn thành thanh toán cho gói 6 tháng

Lưu ý:

  • Thời gian gói 1 tháng và chi phí gói 1 tháng không cộng dồn vào gói 6 tháng, không hoàn lại tiền của gói 1 tháng
  • Thời gian bắt đầu áp dụng gói 6 tháng bắt đầu từ lúc hoàn thành đăng ký và thanh toán

Gói 1 tháng nâng cấp lên 12 tháng

Bước 1: Truy cập link Gói thành viên

Bước 2: Chọn gói 12 tháng để Đăng ký lại mới gói 6 tháng và hoàn thành thanh toán cho gói 6 tháng

Lưu ý:

  • Thời gian gói 1 tháng và chi phí gói 1 tháng không cộng dồn vào gói 12 tháng, không hoàn lại tiền của gói 1 tháng
  • Thời gian bắt đầu áp dụng gói 12 tháng bắt đầu từ lúc hoàn thành đăng ký và thanh toán

Gói 6 tháng nâng cấp lên 12 tháng

Bước 1: Truy cập link Gói thành viên

Bước 2: Chọn gói 12 tháng để Đăng ký lại mới gói 12 tháng và hoàn thành thanh toán cho gói 6 tháng

Lưu ý:

  • Thời gian gói 1 tháng và chi phí gói 1 tháng không cộng dồn vào gói 12 tháng, không hoàn lại tiền của gói 6 tháng
  • Thời gian bắt đầu áp dụng gói 12 tháng bắt đầu từ lúc hoàn thành đăng ký và thanh toán

Xem thêm quy định về gói thành viên