Font việt hoá MJ HARDLINERS

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Hardliners là một phông chữ hiển thị táo bạo, tôn vinh các hình dạng trừu tượng trong tất cả vẻ đẹp chiết trung của chúng. Phông chữ này sẽ trông thực sự nổi bật trong một loạt các bối cảnh.

Lưu ý:
_ Không được sử dụng với mục đích thương mại. Muốn sử dụng với mục đích thương mại phải mua giấy phép sử dụng của tác giả.
_ CHữ ư ơ sẽ có gly về khoảng cách căng chỉnh ngắn lại nhé.

Bình luận